Shopee 2.2: Voucher theo khung giờ

🕛 0H – SPIKE MỞ BÁT ĐẦU NĂM – 2.2 SALE 50% 🔥

📍 NĂM 2023, THÍCH VOUCHER 2.023.000Đ
Khung 0H
▶ Giảm 50% tối đa 2.023K cho đơn từ 2.023K (tất cả người dùng)

📍 THÍCH VOUCHER NHỎ MÀ CÓ VÕ
Khung 0H tới 2H
▶ Giảm 13% tối đa 30K cho đơn từ 150K (tất cả người dùng)
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 13% tối đa 35K cho đơn từ 200K (tất cả người dùng)

📍 NGÀY ĐÔI 02.02, THÍCH VOUCHER 222.000Đ
Khung 0H30, 9H và 12H
▶ Giảm 50% tối đa 222K cho đơn từ 222K (tất cả người dùng)

📍 GIỜ VÀNG NGÀY ĐÔI – VOUCHER SĂN GẤP BỘI
Khung 6H, 7H, 8H, 9H,10H, 11H
▶ Giảm 10% tối đa 35K cho đơn từ 100K (tất cả người dùng)
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 99K (tất cả người dùng)
▶ Giảm 100% tối đa 35K cho đơn từ 100K (một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8KHUK6aAwC

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H, 9H, 12H, 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 5% tối đa 100K cho đơn từ 400K
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1L7leBenhZ

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9emtZYGBO6

🏍 VOUCHER FREESHIP
Khung 0H – 2H
➡Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K – áp dụng tất cả người dùng
➡Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3pp6csWqZM

🕛 12H – SPIKE MỞ BÁT ĐẦU NĂM – 2.2 SALE 50% 🔥

📍 NGÀY ĐÔI 02.02, THÍCH VOUCHER 222.000Đ
Khung 12H
▶ Giảm 50% tối đa 222K cho đơn từ 222K (tất cả người dùng)

📍 GIỜ VÀNG NGÀY ĐÔI – VOUCHER SĂN GẤP BỘI
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 99K (tất cả người dùng)
▶ Giảm 100% tối đa 35K cho đơn từ 100K (một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8KHUK6aAwC

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 12H, 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 5% tối đa 100K cho đơn từ 400K
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1L7leBenhZ

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9emtZYGBO6

🏍 VOUCHER FREESHIP
➡Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K – áp dụng tất cả người dùng
➡Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3pp6csWqZM

🕛 15H – SPIKE MỞ BÁT ĐẦU NĂM – 2.2 SALE 50% 🔥

📍 GIỜ VÀNG NGÀY ĐÔI – VOUCHER SĂN GẤP BỘI
Khung 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 99K (tất cả người dùng)
▶ Giảm 100% tối đa 35K cho đơn từ 100K (một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8KHUK6aAwC

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
Khung 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 5% tối đa 100K cho đơn từ 400K
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1L7leBenhZ

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9emtZYGBO6

🏍 VOUCHER FREESHIP
➡Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K – áp dụng tất cả người dùng
➡Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3pp6csWqZM

🕛 18H – SPIKE MỞ BÁT ĐẦU NĂM – 2.2 SALE 50% 🔥

📍 GIỜ VÀNG NGÀY ĐÔI – VOUCHER SĂN GẤP BỘI
Khung 18H, 21H
▶ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 99K (tất cả người dùng)
▶ Giảm 100% tối đa 35K cho đơn từ 100K (một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8KHUK6aAwC

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
Khung 18H, 21H
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 5% tối đa 100K cho đơn từ 400K
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1L7leBenhZ

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9emtZYGBO6

🏍 VOUCHER FREESHIP
➡Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K – áp dụng tất cả người dùng
➡Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3pp6csWqZM

🕛 21H – SPIKE MỞ BÁT ĐẦU NĂM – 2.2 SALE 50% 🔥

📍 GIỜ VÀNG NGÀY ĐÔI – VOUCHER SĂN GẤP BỘI
Khung 21H
▶ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 99K (tất cả người dùng)
▶ Giảm 100% tối đa 35K cho đơn từ 100K (một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8KHUK6aAwC

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 21H
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 5% tối đa 100K cho đơn từ 400K
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1L7leBenhZ

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9emtZYGBO6

🏍 VOUCHER FREESHIP
➡Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K – áp dụng tất cả người dùng
➡Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
➡Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ – áp dụng người dùng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3pp6csWqZM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN